Stanowisko Konwentu Sołtysów

Stanowisko Konwentu Sołtysów Gminy Nowogardw sprawie przebiegu i wyników głosowania nad zmianą statutów sołectw.

Na sesji w dniu 22 marca 2023 roku odbyło się dwukrotne głosowanie nad zmianami w statutach sołectw mającymi na celu wydłużenie kadencji sołtysów w gminie Nowogard. Niestety forma, przebieg, jak i wynik tych głosowań wzbudził duże oburzenie środowiska sołtysów. W dniu 23.03.2023 r. celem przedyskutowania tej sytuacji zebrał się Konwent Sołtysów, który wypracował i przedstawia następujące stanowisko.

W ostatnim czasie zmieniło się prawo i została przedłużona kadencja organów gminy: burmistrza Nowogardu oraz rady miejskiej do dnia 30 kwietnia 2024 roku. W ustawie natomiast zapomniano wydłużyć jednocześnie kadencję sołtysów, którzy wraz z sołectwami są jednostkami pomocniczymi gminy. W związku z tym, sołtysi gminy Nowogard (na łącznych 37 sołectw) trzykrotnie spotkali się w tej sprawie z burmistrzem Nowogardu Robertem Czaplą i dyskutowali na ten temat. W trakcie spotkań w: Boguszycach, Trzechlu oraz Świerczewie zarówno burmistrz, jak i wszyscy zebrani sołtysi wyrazili się pozytywnie na temat skierowania pod obrady rady miejskiej w Nowogardzie uchwały wydłużającej kadencję 37 sołtysów naszej gminy do 30 kwietnia 2024 roku. Taką potrzebę zgłaszał też wcześniej jako radny, sołtys Jankowski. Nikt nie był temu przeciwny. Tak też się stało, uchwała została skierowana pod obrady. Jednak część radnych, dotychczas wyrażających chęć pomocy sołtysom i terenom wiejskim swoim głosowaniem spowodowała, że uchwały nie zostały podjęte pozytywnie.

Wyrażamy oburzenie brakiem zrozumienia przez część radnych, tj. klubu Nowa, klubu PIS oraz Michała Bociarskiego zasadności zrównania długości kadencji sołtysów do kadencji burmistrza Nowogardu oraz rady miejskiej. Lekceważące podejście niektórych radnych widoczne w przebiegu głosowania, szczególnie w jego pierwszej części, przejawiało się ogólnym rozbawieniem w trakcie głosowań i urządzeniem plebiscytu sołectw na zasadzie temu przedłużymy kadencję, a temu nie, używanie różnych niepoważnych „przymiotników” identyfikujących poszczególnych sołtysów. Wszystko to jest wyrazem pogardy do nas i naszej pracy jako Sołtysów. Próby oceniania czy też dyskredytacji przez radnych nie mają prawa mieć miejsca bo to mieszkańcy danego sołectwa powinni to robić, a nie radni, którzy często nie znają nas nawet z nazwiska i muszą używać przymiotników typu „ten co ma sklep” lub „ten łysy”, itp. Odebraliśmy całą sytuację jako próbę skłócenia naszego środowiska zamiast realnego wsparcia ze strony radnych dla naszej pracy na rzecz lokalnych społeczności.

W związku z powyższym, zwracamy się do burmistrza Nowogardu Roberta Czapli o pilne zwołanie zebrania sołtysów celem głębszego przedyskutowania tej kwestii oraz umożliwienia swobodnego wyrażenia opinii przez poszczególnych sołtysów w tej sprawie.

Z poważaniem,

Jolanta Bednarek – przewodnicząca konwentu, sołtys Strzelewa,

Jacek Jankowski – sołtys Długołęki,

Dorota Dendał – sołtys Konarzewa,

Jerzy Kubicki – sołtys Karska.