Zaproszenie do składania ofert

Stosownie do art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) działając poza uregulowaniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zapraszam do składania oferty cenowej na zakup drewna na pniu z terenu miasta i gminy Nowogard.

Drzewa przeznaczone do sprzedaży znajdują się w następujących lokalizacjach:

1. Droga wewnętrzna (dz. nr 162) położona na terenie miejscowości Orzechowo – 1 szt. topola kanadyjska o obw. pnia 432 cm;

2. Droga wewnętrzna (dz. nr 184) położona w obrębie geodezyjnym Ostrzyca – 6 szt. wierzb białych o obw. pni 370, 380, 367, 390, 385 i 380 cm;

3. Działka nr 230/2 położona przy drodze w miejscowości Glicko – 2 szt. lipy drobnolistne o obw. pni 275 i 265 cm;

4. Droga wewnętrzna (dz. nr 3 obręb Dąbrowa Nowogardzka) Wierzchęcino- Błotno – 1 szt. dąb szypułkowy o obw. pnia 320 cm;

5. Droga wewnętrzna (dz. nr 16 obręb Wierzbięcin) odchodząca od Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie w kierunku drogi powiatowej Kulice – Jarchlino – 13 szt. wierzb białych o obw. pni 188, 108, 205, 301, 340, 207 + 210, 207 + 213, 198, 235, 248, 345, 310 i 390 cm, 9 szt. dębów szypułkowych o obw. pni 33, 15, 18, 22, 25, 16, 53 + 34, 25 i 19 cm, 9 szt. jesionów wyniosłych o obw. pni 19, 19, 26, 26, 19,19, 22, 19 i 37 cm;

6. Droga łącząca ul. Dworcową i ul. 700 Lecia w Nowogardzie – 3 szt. topól euroamerykańskich o obw. pni: 220 cm, 220 cm, 280 cm.

W zakres prac wchodzi:

– wycinka drzew,

– uprzątnięcie urobku,

– przycięcie pniaków ściętych drzew min. 4 cm poniżej poziomu gruntu i przysypanie ich ziemią,

– uporządkowanie terenu prowadzonych prac.

Przy ocenie oferty na zakup drewna pod uwagę będzie brana proponowana cena. Termin realizacji do dnia 5 grudnia 2015 r.

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

- aktualny odpis właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem,

- wypełniony formularz oferty,

- oświadczenie o posiadaniu uprawnień do posługiwania się piłą motorową w celu pozyskania drewna lub o zatrudnianiu pracownika z takimi uprawnieniami.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10 listopada 2015 r. do godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, Biuro Obsługi Interesantów pok. nr 5 z dopiskiem: „Oferta za zakup drewna z terenu miasta i gminy Nowogard - GKMiOŚ” .

Osoby upoważnione do kontaktu:

1. Tadeusz Fiejdasz tel. 091 3926243,

2. Artur Bajerski i Krzysztof Zwoliński tel 091 3926239.

Burmistrz Nowogardu

Robert Czapla