Konkurs na stanowisko dyrektora MBP

Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Nowogardzie, plac Wolności 8

I. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowogardzie im. Stefana Żeromskiego, plac Wolności 8

II. Wymagania niezbędne:

1) Obywatelstwo polskie,

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

3) Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

4) Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

5) Nieposzlakowana opinia,

6) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7) Wykształcenie wyższe,

8) Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy,

9) Przedstawienie autorskiego programu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie, z uwzględnieniem warunków organizacyjno–finansowych instytucji,

10) Znajomość przepisów: o samorządzie gminnym; o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności w zakresie funkcjonowania samorządowych instytucji kultury;z zakresu ustawy o bibliotekach; o finansach publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury; z zakresu prawa pracy,

11) Dyspozycyjność,

12) Biegła obsługa urządzeń biurowych.

III. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,

2) Umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania,

3) Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim,

4) Kreatywność, odpowiedzialność, rzetelność,

5) Prawo jazdy kategorii B.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku objętym konkursem:

1) Zarządzanie Miejską Biblioteką Publiczną w Nowogardzie,

2) Bieżące kierowanie działalnością Biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

3) Realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

4) Kierowanie gospodarką finansową instytucji,

5) Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biblioteki,

6) Współpraca z innymi bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz

innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników Biblioteki.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) Pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydata na stanowisko dyrektora MBP,

2) Sporządzony na piśmie program działania MBP,

3) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania na stronie www.nowogard.pl w BIP w zakładce wolne stanowiska)

5) Udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie od obecnego pracodawcy),

6) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku dyrektora,

7) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8) Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9) Oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

10) Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej.

V. Informacje o terminie i miejscu składania wniosków

Dokumenty aplikacyjne: CV oraz list motywacyjny powinny być objęte klauzulą:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ogłoszeniu o naborze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”. Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu) pod adres: Urząd Miejski w Nowogardzie Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard pokój numer 5 w zaklejonych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie”.

Oferty niekompletne oraz te, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Dodatkowe informacje:

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – 15 stycznia 2016 r.

3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego –20 stycznia 2016 r.

4. Warunki organizacyjno-finansowe działalności MBP udostępniane będą w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, osoba wskazana do kontaktu pani Dagmara Piasecka, tel. 91 3926204.