Powołanie osób do szacowania chorób zakaźnych

Burmistrz Nowogardu na podstawie Rozporządzenia Ministra i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 142 poz. 1161) w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania zaprasza do składania wniosków kandydatów do przeprowadzenia szacowania odszkodowań w przypadku choroby zakaźnej zwierząt a w szczególności pszczół

Na podstawie:

§ 2. 1. chętne osoby winny posiadać:

1) wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

3) posiadają najmocniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkolę zasadniczą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 letni staż pracy w gospodarstwie rolnym lub

5) ukończoną zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształtujące w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym

6) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy objętej właściwością miejscową wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

§ 3. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. mogą wystąpić również:

1) sołtys

2) izba rolnicza, lub

3) związek zawodowy rolników, lub

4) organizacja spoleczno-zawodowa rolników, lub

5) izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupę producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związki lub

6) grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związki.

Proszę wnioski złożyć pisemnie w terminie do dnia 19 października 2016 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl.Wolności 1, 72-200 Nowogard, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 5, z adnotacją: „szacowanie szkód chorób zakaźnych zwierząt”.

Nowogard, dnia 17.10.2016 rok