Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Drukuj

Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard

Kandydat powinien spełniać następujące kryteria – wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: wyższe

2. Pięcioletni staż pracy lub wykonywanie przez 5 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na wskazanym stanowisku

3. Znajomość przepisów z obszaru działania ustawy o finansach publicznych, rachunkowości, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, prawa pracy, Prawo zamówień publicznych, ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw

4. Umiejętność kierowania zespołem

5. Obywatelstwo polskie

6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

8. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Nieposzlakowana opinia

10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku

Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Umiejętność biegłej obsługi komputera.

3. Komunikatywność.

Zakres wykonywanych zadań na ww. stanowisku:

1. Kierowanie działalnością Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie i nadzorowanie realizacji zadań.

2. Zapewnienie jednostkom obsługiwanym sprawnej obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowej, księgowej i organizacyjnej.

3. Współpraca z burmistrzem Nowogardu, dyrektorami jednostek obsługiwanych oraz z Referatem Edukacji Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.

4. Planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji statutowych zadań ZEAS.

5. Reprezentowanie jednostki na zewnątrz.

6. Gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji jednostki.

7. Wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy i innych przepisów w zakresie zadań określonych dla pracodawcy.

8. Wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

Warunki pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

3. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV)

2. List motywacyjny

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania na stronie urzędu www.nowogard.pl (BIP-zakładka wolne stanowiska)

4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy jeżeli kandydat jest w stosunku pracy

6. Kopie innych dokumentów o posiadanych certyfikatach, kwalifikacjach i umiejętnościach

7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

8. Oświadczenia kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z skarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe

9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

10. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

11. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pl. Wolności 1, 72-200 Nowogard, pok. Nr 5 (Biuro Obsługi Interesanta) lub przesłać pocztą na adres urzędu, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie”

Termin składania dokumentów - do dnia 9 grudnia 2016r. do godz. 15.00

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udziela pani Dagmara Piasecka nr tel. 913926204.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie.